Privaatsuspoliitika

MTÜ Keila Korvpallikkool

 1. Üldsätted
  • Käesolev privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (edaspidi määrus), isikuandmete kaitse seadusega, muude andmekaitset reguleerivate õigusaktidega ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega.
  • Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid.
  • Isikuandmete vastutav töötleja käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on MTÜ Keila Korvpallikool (edaspidi andmetöötleja ja/või kool), registrikood 80313345, asukohaga Harju maakond, Keila linn.
  • Andmesubjekt käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on füüsiline isik, kes kasutab kooli teenuseid või ostab andmetöötleja veebilehelt kaupu, kandideerib kooli tööle, töötab koolis ja/või muu isik, kelle isikuandmeid kool töötleb.
 1. Isikuandmete kogumine üldpõhimõtted
  • Isikuandmed, mida kool kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt kooli veebilehe ja e-posti vahendusel.
  • Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt andmetöötleja poolt pakutavate teenuste tarbimise eesmärgil jagab.
  • Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.
  • Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  • Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
  • .Isikuandmeid säilitatakse kuni andmetöötluse eesmärkide täitmiseni või õigusaktidest tulenev säilitustähtaja saabumiseni. Pärast eesmärkide täitmist või õigusaktidest tuleneva säilitustähtaja möödumist Teie isikuandmed kustutatakse.
 1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
  • Isikuandmeid töötleme järgmistel õiguslikel alustel:
   • lepingu sõlmimise kavatsus ja lepingu täitmise (sealhulgas teenuse osutamise) kohustus;
   • seadusest tulenev kohustus;
   • vähemalt 18-aastase õpilase, lapsevanema või kliendi nõusolek. 
 1. Mis eesmärkidel ja millal kool isikuandmeid töötleb?
  • Kool töötleb isikuandmeid Teile korvpallialase huvihariduse ja teenuste osutamiseks ja sellega seotud kõrval- ja tugitegevuste teostamise eesmärgil.
  • Töötleme isikuandmeid peamiselt, kuid mitte ainult, järgmistel juhtudel:
   • esitate avalduse treeningrühma vastuvõtmiseks, sh õppelepingu sõlmimiseks;
   • esitate avalduse treeningrühmast väljaarvamiseks, sh õppelepingu lõpetamiseks;
   • esitate avalduse lasteaialapse treeningule registreerimiseks;
   • teile õppelepingu alusel arvete koostamiseks;
   • esitate laagris osalemise avalduse;
   • teile laagris osalemise tasu arvete koostamiseks;
   • saadate meile kirja, päringu või muu pöördumise – kasutame Teie isikuandmeid kirjas, päringus, pöördumises toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.
   • töötate meil või kandideerite meile tööle;
   • külastate meie veebilehte;
   • liitudes meie uudiskirja listiga;
   • esitades tellimuse veebipoe pood.keilakk.eu;
   • muudel vajalikel juhtudel, mis on seotud kooli põhitegevuse raames teile teenuse pakkumise või sellega seotud kõrval- ja tugitegevustega teenuse pakkumise eesmärgil.
 1. Isikuandmete töötlemine kooli poolt osutatavate teenuste kasutamisel
  • Korvpallialase huvihariduse ja teenuste osutamisel kogume ja töötleme Teie kohta (sh vastavalt vajadusele nii alaealise lapse kui ka tema seadusliku esindaja kohta) peamiselt alljärgnevaid andmed:
   • ees- ja perekonnanimi;
   • isikukood;
   • elukoha andmed;
   • kontaktandmed (telefoninumber, e-post, postiaadress jms);
   • muud andmed (n: kool, töökoht), mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks.
 1. Isikuandmete töötlemine kooli tööle kandideerimisel ja koolis töötades
  • Kui kandideerite meile tööle, töötleme Teie isikuandmeid järgnevas:
   • kandidaadi enda avaldatud info kandideerimisdokumentides ning vajadusel avalikest allikatest kandidaadi kohta kättesaadav teave.
  • Kool töötleb töölepingute ja võlaõiguslike lepingute alusel ning õigusaktidest (näiteks maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks kooli töötajate isikuandmeid peamiselt järgmises koosseisus:
   • isiku tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg ning kodakondsus;
   • lepingu (nii töölepingu kui ka võlaõigusliku lepingu) sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;
   • perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega seotud puhkuste võimaldamiseks;
   • kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed;
   • finantsandmed, näiteks pangakonto number, tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks ja pensioniinfo;
   • andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisekontrolli otsused, andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta.
 1. Turvalisus ja andmetele ligipääs
  • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
  • Juurdepääs isikuandmetele on kooli töötajatel, kellel on selleks tööülesannete täitmiseks tulenev õigus.
  • Kool rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 1. Kooli veebilehe külastamine
  • Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.
  • Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasi küpsiste kasutamisega.
  • Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.
  • Küpsised, mida kool oma veebilehel kasutab:
   • Väga vajalikud küpsised. Neil küpsistel on oluline roll meie veebilehe töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.
   • Talitlusküpsised. Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebilehe töö täiustamiseks.
 1. Andmesubjekti õigused
  • Soovi korral saate rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ning nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Koolil on kohustus eelnevalt veenduda Teie isiku isikusamasuses.
  • Kui Teie isikuandmete töötlemiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks ei ole enam seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või lõpetamist, kustutamist või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Võimalik on paluda parandada või eemaldada Teie kohta käivad andmeid, mis on ebakorrektsed või mille talletamist Te ei soovi.
  • Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste tekkimisel pöörduge kooli poole järgnevatel kontaktidel: telefon(+372) 5559 7936, e-post: info@keilakk.eu.
  • Me ei võimaldata Teie kohta koolis kogutud andmetega tutvuda, kui see võib:
   • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
   • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
   • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
   • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
  • Eelkirjeldatud põhimõtted ei hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.
  • Kui andmesubjekt leiab, et tema andmete osas on toimunud isikuandmete töötlemise rikkumine või, et kool on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 1. Isikuandmete jagamine ja avaldamine
  • Kool edastab või avalikustab Teie isikuandmeid üksnes järgmistele kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:
   • asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus Teie isikuandmeid, sh Teie isikuandmeid sisaldavaid dokumente küsida (nt õiguskaitseorganid, tervisekassa, terviseamet, jne)
   • Teie nõusolekul kooli koostööpartneritele Teile teenuse parimaks osutamiseks.
 1. Pildistamine või muu salvestamine treeningutel, laagrites, võistlustel ja üritustel.
  • Andmesubjekti nõusolekut ei küsita treeningutel, laagrites, võistlustel ja üritustel pildistamiseks või salvestamiseks, kui nende ürituste iseloomust tulenevalt on pildistamine ja salvestamine mõistlikult eeldatav.
  • Kool võib jäädvustada enda sündmusi tema poolt korraldatavatel üritustel (treeningutel, laagrites, võistlustel jm üritused) fotode ja videote näol.
  • Kooli poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestada, et Teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Juhul, kui Te ei soovi siiski salvestisele jääda, tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.
  • Avalikel üritustel kooli poolt tehtud fotod ja videomaterjal on kooli omand ning neid säilitatakse eelkõige ajaloolisel eesmärgil ja tähtajatult.
  • Kooli poolt korraldataval avalikul üritusel, kus pildistamine ja salvestamine on mõistlikult eeldatav, jäädvustatud fotosid ja videomaterjali võib kool vajadusel omal äranägemisel mis tahes moel töödelda, näiteks kasutada erinevate reklaami- ja/ või turunduskampaaniate teostamisel ning avaldada kooli veebilehel, sotsiaalmeedias või avalikus meedias ilma isiku nõusolekut küsimata.
 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
  • Kool ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.
  • Juhul, kui selline vajaduse tekib edastab kool isikuandmeid kolmandale isikule ja/või kolmandasse riiki, ainult seaduse, lepingu, nõusoleku või õigustatud huviga määratud eesmärgil ja ulatuses järgides kõiki andmekaitset reguleerivaid õigusakte.
  • Kui koolil tekib tema ülesannete täitmiseks vajaduse edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on isikuandmete kaitse määruse artikli 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see on ELi piires. Juhul, kui sihtriigi territooriumil ei ole meile teadaolevalt isikuandmete kaitse tase võrdväärne ELi territooriumil kehtiva tasemega, siis me teavitama Teid vastavast asjaolust kirjalikult e-posti teel ning Teil on võimalik anda oma andmete edastamiseks või edastamise keelamiseks vastav kinnitus.
 1. Lõppsätted
  • Kool jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta tehes selle kättesaadavaks veebilehel keilakk.eu.
  • Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine võib osutuda vajalikuks eelkõige seetõttu, et hoida see ajakohase ja kõigi isikuandmete kaitse nõuetega vastavuses.