saue korvpallikoolKeila Korvpallikooli filiaali

Saue Korvpallikooli õppemaksu tasumise kord

1. Õppemaksu määrad Saue treeningrühmades

1.1. 1.-2. klassi õpilased 70 eurot kuus, 350 eurot poolaastas või 700 eurot kogu hooaeg.

1.2. 3.-6. klassi õpilased 75 eurot kuus, 375 eurot poolaastas või 750 eurot kogu hooaeg.

1.3. 7.-12. klassi õpilased 80 eurot kuus, 400 eurot poolaastas või 800 eurot kogu hooaeg.

1.4. Rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavate õpilaste õppemaksumääradest, kaasa arvatud Keila treeningrühmades, kompenseerib vald 20 eurot lapse kohta, vastavalt Saue Vallavolikogu määrusele ”Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides”.

2. Õppemaksu tasumine

2.1. Õppemaksu tasutakse jooksva kuu treeningute eest.

2.2. Õppemaksu tasutakse kümne kuu eest, perioodil 1. august kuni 31.mai.

2.3. Õppemaksu tasutakse MTÜ Keila Korvpallikool (edaspidi Korvpallikool) poolt väljastatud arve alusel, arvel määratud kuupäevaks ning pangakontole.

2.3.1. Korvpallikool esitab arve jooksva kalendrikuu eest 10. kuupäevaks.

2.3.2. Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest 15. kuupäevaks vastavalt Õpilase esindaja ja Korvpallikooli vahel sõlmitud lepingule (edaspidi Õppeleping), nt: septembri kuutasu maksmise tähtajaks on 15. september.

2.4. Arve tasumisel tuleb selgitusse lisada: arve number ja õpilase nimi, kelle eest õppemaks tasutakse, nt: arve nr 150001, Mati Kask.

2.5. Õppemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud v.a punktis 2.6. nimetatud juhtudel.

2.6. Õpilase õppetegevusest kestva põhjendatud puudumise korral ühe kalendrikuu vältel (nt haigus või vigastus), vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilase esindaja teavitab Õpilase puudumisest Korvpallikooli juhatust kirjalikult e-posti teel või esitab paberkandjal avalduse (kontakt: info@sauekk.eu).

2.7. Korvpallikooliga liitudes ja õppemaksu arve saamiseks esitab lapsevanem Korvpallikoolile täielikult täidetud Avalduse, kus määrab Õpilase eest õppemaksu tasuva inimese andmed (nimi; isikukood; arve periood; kontakt e-posti aadress, kuhu arve saadetakse).

2.8. Õppemaksu peatamise (nt: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis esitatakse Korvpallikoolile kirjalikult e-posti aadressil: info@sauekk.eu. Treeningutelt lahkudes kuulub tasumisele jooksva kuu õppemaks.

2.9. Õppemaks on hooajamaks, mida on võimalik tasuda, kas:

– kogu aastamaks korraga;
– kahes osas, esimene poolaasta ja teine poolaasta;
– igakuiselt.

3. Õppemaks ja tulumaksutagastus

3.1. Korvpallikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Korvpallikoolile tasutud õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksutagastus (Tulumaksuseadus § 26).

3.2. Tulumaksutagastuse saamiseks esitab Õpilase esindaja Korvpallikoolile täielikult täidetud õpilase Avalduse, kus on määratud õppemaksu arve maksja ja tema isikukood.

3.3. Tulumaksutagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kellele arve on väljastatud ja kelle kohta on Korvpallikoolile vastavad andmed esitatud.

4. Erandjuhud, õppemaksu soodustused/vabastused

4.1. Korvpallikool võtab vastu kirjalikke avaldusi õppemaksust osalise või täieliku vabastuse kohta, kus on märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle Korvpallikooli juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.

4.2. Kui ühest perest osaleb õppetöös mitu last, siis esimese lapse pealt tuleb maksta 100%, teise lapse pealt 75% ja kolmanda lapse pealt 50% tema treeninggrupi õppemaksust.

4.3. Majanduslikel põhjustel on kirjaliku avalduse alusel võimalik taotleda, kas osalist (nt: kas 25% või 50%) või täielikku õppemaksu vabastust.

4.4. Liitudes Korvpallikooliga peale 25-ndat kuupäeva, läheb tasumisele järgneva kuu õppemaks.


Keila Korvpallikooli juhatus
1. september, 2022.a.